Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti Moravel a.s.Čl. 1 Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, ve které na jedné straně vystupuje společnost Moravel a.s., IČ: 45192511, DIČ: CZ45192511, se sídlem Sladkovského 42, Olomouc Holice 783 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 413, jako prodávající (dále jen „Prodávající“ nebo „Moravel“) a na straně druhé kupující (dále jen „Kupující“). Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodně společnosti Moravel a.s. na webové stránce www.moravel.cz.

1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího: tel: 585 124 100

fax: 585 311 643

email: moravel@moravel .cz

1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těcho obchodních podmínkách pro podnikatele a neuplatní se ustanovení občanského zkoníku a/nebo jiných právních předpisů a těchto obchodních podmínek určená pro ochranu spotřebitele.

1.4 Sjednají-li Prodávající a Kupující v kupní smlouvě odchylná ujednání od těchto obchodních podmínek, mají taková ujednání obsažená v kupní smlouvě přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit a doplňovat. Dojde-li ke změně a/nebo doplnění těchto obchodních podmínek, je pro vztah Prodávajícího a Kupujícího rozhodné znění účinné k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.6 Provozní doba:

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Čl. 2 Uzavření smlouvy

2.1 Smlouvu na dodání zboží Kupující uzavře tak, že přijme návrh na uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění těchto obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán.

2.2 Postup při elektronické objednávce: * webové rozhraní internetového obchodu na webové stránce www.moravel.cz obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji včetně označení zboží, popisu jeho základní charakteristiky a ceny; cena je uváděna včetně veškerých daní nebo jiných poplatků. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Je-li nabídka označena jako „akční“ nebo jiným obdobným způsobem, platí do vyprodání zásob.

* u vybraného zboží zvolte požadovaný počet kusů a klikněte na ikonu „vložit“. Tímto postupem bylo vybrané zboží vloženo do „nákupního košíku“. Stav nákupního košíku se zobrazuje nahoře v oranžové liště. Při výběru dalšího zboží postupujte shodným způsobem.

* stav nákupního košíku je možné v průběhu nákupu kdykoli kontrolovat a měnit, a to vstupem přes ikonu „zobrazit košík“. V okamžiku, kdy je výběr zboží ukončen, vstupte do odkazu „stav košíku“, zkontrolujte obsah objednávky a doplňte Vaše kontaktní a fakturační údaje. Poté klikněte na ikonu „odeslat“. Odesláním objednávky bylo vybrané zboží objednáno.

* přijetí objednávky Vám bude potvrzeno emailovou zprávou zaslanou na zadanou emailovou adresu a budou Vám sděleny údaje k dodávce a platbě zboží.

* výběr způsobu platby:

Dobírka - zboží bude zaplaceno při jeho dodání Českou poštou, s.p. nebo kurýrní službou.

Bankovním převodem - po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro bezhotovostní úhradu kupní ceny, a to kupní cena, číslo účtu Prodávajícího a variabilní symbol pro identifikaci platby. Zboží bude odesláno ihned po obdržení platby.

2.3 Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedeny v čl. 2.14 těchto obchodních podmínek; tyto ceny za dodání zboží platí pro dodání na území České republiky.

2.4 Prodávající je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily ujednání v kupní smlouvě (např. bezdůvodným odmínutím převzetí zboží nebo nezaplacením kupní ceny).

2.5 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího (např. při uvedené ceny zboží), není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za takto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že došlo k zaslání akceptace objednávky. Prodávající bude v takovém případě kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dodání zboží.

2.6 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do úplného zaplacení kupní ceny.

2.7 Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc (a) Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, (b) Kupujícímu (spotřebiteli) okamžikem, kdy je mu věc odevzdána přepravcem.

2.8 Prodávající dodá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

2.9 Přechod nebezpečí škody na věci:

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

2.10 Dojde-li k prodlením Kupujícího s převzetím věci, má Prodávající právo věc po předchozím upozornění na účet Prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co byla Prodlévající poskytnuta dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterým je předání věci podmíněno.

2.11 Cena zboží:

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká nákladů na dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

2.12 Dodání zboží:

Prodávající zajišťuje dodání zboží následovně:

a) zboží je zasíláno pouze na území České republiky;

b) zboží je zasíláno přepravní službou za úhradu nákladů na dodání (čl. 2.14), uvedená výše přepravného platí pouze pro dodání na území České republiky

2.13 Způsob úhrady kupní ceny:

Kupující je oprávněn kupní cenu za objednané zboží uhradit dle své volby:

a) při převzetí zboží na dobírku

b) bezhotovostně bankovním převodem před odesláním zboží

2.14 Náklady spojené s uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku a s dodáním zboží:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

b) náklady na dodání zboží: dobírka: váha do 5 kg 140,00 Kč vč. DPH

váha nad 5 kg do 10 kg 150,00 Kč vč. DPH

váha nad 10 kg 160,00 Kč vč. DPH

 

Čl. 3. Odpovědnost Prodávajícího

3.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

c) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

d) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

e) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

f) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

3.3 U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

3.4 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3.5 Podstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující (spotřebitel) má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6 Nepodstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Kupujícího.

3.7 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující (spotřebitel) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.8 Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

3.9 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3.10 Záruka za jakost:

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Čl. 4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku nebo uzavíranou mimo obchodní prostory Prodávajícího, má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese:

* Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc - Holice

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář, jehož použití však není nezbytné.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

* Adresát: Moravel a.s. IČ: 45192511, se sídlem Sladkovského 42, 783 71 Olomouc - Holice

* Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)

* Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

* Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

* Adresa spotřebitele/spotřebitelů

* Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

* Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení od smlouvy, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícho spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, má-li být kupní cena vrácena v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vratí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží v evýši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.2 Odstoupení od smlouvy v ostatních případech:

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Čl. 5. Bezpečnost a ochrana informací

5.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

5.2 Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a/nebo obchodních sdělení Prodávajícího.

5.3 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

5.4 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.7 V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

5.8 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.9 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího.

5.10 Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

 

Čl. 6. řešení sporů

6.1 Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

6.2 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Čl. 7. Ostatní ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14. 10. 2015 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, které jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího.

7.2 Ustanovení čl. 3, čl. 4.1. a 6.2. se vztahuje pouze na kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Práva ostatních kupujících se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. 8. Mimosoudní řešení sporů.


Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle §20d a násl. zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Za Českou obchodní inspekci mimosoudní řešení spotřebitelského sporu řeší skupina ADR (alternative dispute resolution), která má e-mail adr@coi.cz a webovou stránku: www.adr.coi.cz. Informace o tom, jaké jsou další subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je uvedena v §20e zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle §20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Návrh na mimosoudní řešení sporu musí obsahovat:

a) identifikační údaje stran sporu,

b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,

c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f) datum a podpis navrhovatele.

K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Moravel a.s.